Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego MrBobas.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.  

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w terminie do 30 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. 

Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: MrBobas, ul. Raginisa 10, 19-100 Mońki.
Koszty dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez sklep MrBobas.pl świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. 

Reklamacje

Zawiadomienie o reklamacjach należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@mrbobas.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 516-407-979

Zgłaszając reklamację należy podać: imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji w następujących punktach:

- Powód reklamacji

- Data stwierdzenia wady

- Data zakupu

- Żądanie reklamującego

Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego protokołu reklamacyjnego.

Zwracany bądź reklamowany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: ul. Raginisa 10, 19-100 Mońki. Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na wskazane przez Klienta konto bankowe.

Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Zmiany w zamówieniu

Możesz wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu lub je wycofać, kontaktując się telefonicznie 516-407-979 lub mailowo kontakt@mrbobas.pl ze Sklepem. Zmiany mogą zostać uwzględnione tylko do momentu nadania przesyłki przez Sklep.

Zamówienie zrealizowane (wysłane) nie może zostać anulowane lub zmodyfikowane.
Jeśli złożyłeś kilka zamówień w krótkim czasie – istnieje możliwość ich połączenia i wysłania w jednej przesyłce, jeśli przesyłki nie zostały już zrealizowane. W celu połączenia zamówień skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.